top of page

Onze voorwaarden

Onze incassovoorwaarden en -tarieven

Voorwaarden

 

art. 1

Het product “Legato Collect” is enkel van toepassing voor de inning van onbetwiste facturen met een hoofdsom van minstens € 500 excl. BTW en wordt aangeboden door Legato Advocaten (hierna ook: de "advocaat")

 

De dienstverlening van Legato advocaten is steeds onderworpen aan de algemene voorwaarden van Legato advocaten met uitzondering van onderhavige afwijkende incassovoorwaarden en -tarieven.

 

art. 2

De Opdrachtgever staat exclusief in voor de “gegoedheid” van zijn debiteuren. Op het ogenblik van het overmaken van het juridisch dossier aan de advocaat, zal de Opdrachtgever voor zichzelf reeds een inschatting hebben gemaakt van het insolvabiliteitsrisico van elk individueel dossier.

art. 3        

Elk dossier dat aan de advocaat overgemaakt wordt, zal een korte situering bevatten van het feitenrelaas, met overmaking van alle relevante stukken :

 

 • offerte, orderbevestiging, contract, leverbon,…

 • facturen en algemene voorwaarden

 • correspondentie tussen partijen, m.i.v. betalingsaanmaningen

 

 De advocaat mag ervan uitgaan dat het hem overgemaakte dossier vanaf het begin volledig is.

 

art. 4

De prestaties van de advocaat omvatten de volgende stappen :

 

 • opstellen van ultieme ingebrekestelling aan debiteur, met betalingstermijn van 14 dagen

 • opvolging van (niet-)betaling door debiteur

 • voeren van onderhandelingen voor het bekomen van betaling en desgevallend opstellen van afbetalingsplan

 • opstellen van dagvaarding of opdrachtbrief voor inning via de IOS-procedure

 • samenstellen van gerechtsdossier en inventaris van de stukken

 • inleidingszitting met mondeling pleidooi

 • overmaken van het vonnis aan de gerechtsdeurwaarder voor gedwongen uitvoering en opvolging van de uitvoeringsfase

 

De overgemaakte dossiers zullen ten laatste voor dagvaarding of IOS-procedure worden overgemaakt aan de gerechtsdeurwaarder 15 dagen ná het verstrijken van de maand waarin de ultieme ingebrekestelling werd verstuurd aan de debiteur.

 

De prestaties in hoger beroep zijn vergelijkbaar met dien verstande dat slechts één verzoekschrift (in geval door de Opdrachtgever hoger beroep zal worden aangetekend), dan wel één conclusie in hoger beroep (in geval door de debiteur hoger beroep zal worden aangetekend), zal worden opgesteld door de advocaat.

 

De prestaties omvatten tevens het voeren van de correspondentie met de rechtbank/hoven en de tegenpartij. De correspondentie met de Opdrachtgever verloopt uitsluitend elektronisch.

 

Tarieven

 

art. 5

Het bijzondere incassotarief voor “Legato Collect” geldt enkel voor inningsprocedures van onbetwiste facturen gevoerd voor volgende Belgische rechtbanken :

 

 • Vredegerecht

 • Ondernemingsrechtbank

 • Rechtbank van Eerste Aanleg

 • Hof van Beroep

 

Zijn derhalve uitdrukkelijk niet voorzien in deze prestaties :

 

 •  Rechtbank van Eerste Aanleg en Rechtbank van Koophandel beide zetelend in kort geding

 • Expertise / gerechtelijke bemiddeling

 • Instellen van een rechtstreekse vordering voor onderaannemers

 • Bewarend beslag

 

art. 6

Door de advocaat zal per dossier een forfaitair bedrag aan worden gerekend naargelang de inzet per niet-geprotesteerde factuur.

 

art. 6.1.   

Wanneer een volledige betaling bekomen werd van de debiteur, zal het ereloon van de advocaat exclusief BTW gelijk zijn aan het bedrag dat door de debiteur wordt voldaan boven de hoofdsom van de factuur en dat kan bestaan uit interesten, forfaitaire schadevergoedingen, de rechtsplegingsvergoeding en eventuele andere vergoedingen.

 

art. 6.2.   

Wanneer een volledige betaling van de hoofdsom van de factuur bekomen werd, maar de verhogingsbedingen slechts gedeeltelijk werden betaald, zal het ereloon van de advocaat gelijk zijn aan de ontvangen verhogingsbedingen, met dien verstande dat het ereloon minimaal 75% bedraagt van de verschuldigde verhogingsbedingen indien de debiteur een lager bedrag aan verhogingsbedingen heeft betaald.

 

art. 6.3.

Indien de debiteur overgaat tot betalingen maar niet de volledige hoofdsom van de factuur werd geïnd, zal het ereloon van de advocaat gelijk zijn aan een vast bedrag van € 75 excl. BTW, vermeerderd met 5% van het geïnde bedrag.

 

art. 6.4.

Indien geen enkele betaling bekomen kon worden, zal de cliënt een forfaitair ereloon aan de Advocaat verschuldigd zijn van € 75,00 exclusief BTW.

art. 6.5.

Het incassotarief kan voor facturen t.a.v. particuliere afnemers (consumenten) slechts worden toegepast indien de algemene voorwaarden op een rechtsgeldige wijze de betaling van nalatigheidsinteresten en een schadebeding afdwingen.

 

art. 6.6.   

De eerder vermelde tarieven zijn met inbegrip van de administratiekosten.

 

Verplaatsingskosten voor verplaatsingen buiten Alken & Hasselt zullen supplementair worden aangerekend aan € 0,45 excl. BTW per km. Eventuele vertaalkosten zullen ook afzonderlijk in rekening worden gebracht. Indien meerdere betwiste dossiers behandeld worden op dezelfde zitting wordt slechts één verplaatsing aangerekend.

 

De voornoemde erelonen houden geen rekening met eventuele gerechtskosten (o.m. dagvaardingskosten, rolrechten, uittreksels uit het rijksregister en kosten van gedwongen uitvoering) die door de cliënt moeten worden betaald. Ter zake wordt afgesproken dat deze betalingen rechtstreeks zullen gebeuren tussen de cliënt en de betrokken gerechtsdeurwaarder en/of rechterlijke instanties.

 

art. 6.7.

De advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om zijn tarieven , in de maand januari aan te passen.

art. 7

De tarifering van een dossier dat aanvankelijk onder het incassotarief werd gebracht kan tijdens het verloop van het dossier worden gewijzigd naar een ander tarief wanneer blijkt:

 • dat de prestaties van de advocaat ruimer zijn dan hetgeen omschreven werd in artikelen 4 en 5;

 • dat de factuur door de debiteur wordt betwist;

 • wanneer blijkt dat de cliënt reeds op de hoogte was of kon zijn van de insolvabiliteit van de debiteur;

 • wanneer in het kader van de invorderingsprocedure door de debiteur een tegenvordering wordt ingesteld.

 

In voormelde gevallen kan het dossier niet langer als een incassodossier worden beschouwd en worden er nieuwe ereloonafspraken gemaakt tussen de advocaat en de Opdrachtgever die van toepassing zullen zijn op de reeds geleverde en de toekomstige prestaties van de advocaat.

Algemene voorwaarden (vanaf 5 maart 2019):

art. 1 - Definities

Legato Advocaten: Alexander Stevens, Bjorn Reynders en/of Lorenz Verpoorten, advocaten met hoofdkantoor gevestigd te 3570 ALKEN, Langveldstraat 56, (Tel. 011/494,204, E-mail: info@legato-advocaten.be, Web: www.legato-advocaten.be)

Opdrachtgever: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Legato Advocaten. De opdrachtgever wordt persoonlijk als mede-contractant van Legato Advocaten beschouwd, tenzij de opdrachtgever voorafgaand en uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij handelt in naam en/of voor rekening van een derde, en specificeert voor welke derde hij optreedt.

Overeenkomst: De overeenkomst waarbij de opdrachtgever een beroep doet op de diensten van een advocaat bij Legato Advocaten, al dan niet ten bezwarende titel.

Schriftelijk: Elke mededeling, kennisgeving of ingebrekestelling is schriftelijk indien zij wordt verzonden per e-mail, per fax of per aangetekende post.

Consument: Elke natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van Legato Advocaten voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit vallen.

Forfaitaire schadevergoeding: Elke forfaitaire schadevergoeding bedoeld in deze voorwaarden dient als tegemoetkoming voor gemaakte kosten, geleverde inspanningen, geleden schade, verlies van kansen en winstderving ten gevolge van een contractuele wanprestatie in hoofde van een partij of ten gevolge van de uitoefening van een (eenzijdig) recht. De forfaitaire schadevergoeding ontslaat partijen ervan een bewijs van werkelijke schade te leveren, onverminderd het recht om hogere schade aan te tonen. Door het afsluiten van de Overeenkomst erkennen de partijen dat de overeengekomen forfaitaire schadevergoedingen overeenstemmen met de voorzienbare reële schade in hoofde van de wederpartij.

 

art. 2 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt enkel tot stand na de ontvangst door de opdrachtgever van een schriftelijke opdrachtbevestiging of ondertekend opdrachtformulier vanwege Legato Advocaten.

2. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst integraal en uitsluitend beheerst door de schriftelijke bijzondere voorwaarden en deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever, zelfs indien deze naderhand worden meegedeeld. Afwijkende bijzondere voorwaarden in de opdrachtbevestiging primeren op daarmee strijdige algemene voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden.

3. Legato Advocaten heeft het recht elke opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden.

4. Het voorwerp van de Overeenkomst wordt omschreven in de opdrachtbevestiging of het opdrachtformulier. De prestatieplicht van Legato Advocaten is beperkt tot dit voorwerp.

5. Wanneer een Overeenkomst wordt afgesloten met Legato Advocaten, geeft de Opdrachtgever toestemming om de toevertrouwde opdracht geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een advocaat van Legato Advocaten of door een derde advocaat die door Legato Advocaten daarmee wordt beopdracht.

6. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk beëindigen zonder opgave van reden en zonder opzegtermijn.

7. Legato Advocaten kan de Overeenkomst op elk ogenblik schriftelijk beëindigen, mits het respecteren van een opzegtermijn van drie weken die ingaat vanaf de beëindiging.

 

art. 3 - Erelonen

Legato Advocaten bepaalt de tarieven van kosten en erelonen vrij tenzij er een vaste prijs of bindend tarief tussen Legato Advocaten en de Opdrachtgever werd afgesproken. Indien geen vaste prijs is overeengekomen zal Legato Advocaten de bestede uren en gemaakte kosten aan de opdrachtgever factureren op basis van de overeengekomen tarieven, dan wel op basis van de tarieven die op dat ogenblik gelden. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief btw. Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen, worden de verplaatsings- en verblijfskosten van Legato Advocaten doorgerekend aan de Opdrachtgever. Verplaatsingskosten worden aangerekend aan een tarief van € 0,45 per kilometer, heen en terug vanuit het adres van Legato Advocaten.

 

art. 4 - Informatieverplichting & Privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

1.De Opdrachtgever is ertoe gehouden om Legato Advocaten tijdig alle informatie, gegevens en documenten mee te delen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. De Opdrachtgever draagt het risico van ontbrekende informatie of de laattijdige aanlevering ervan.

2. Legato Advocaten verbindt zich tot een correcte en tijdige informatieverlening aan de Opdrachtgever.

3. Door gebruik te maken van de diensten van Legato Advocaten, verstrekt u persoonsgegevens aan ons kantoor. Legato Advocaten neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

4. Met het afsluiten van de Overeenkomst stemt de Opdrachtgever ermee in dat Legato Advocaten diens persoonsgegevens verwerkt teneinde de contractuele relatie met de Opdrachtgever te kunnen beheren, haar opdrachten correct uit te voeren en de Opdrachtgever correct te kunnen informeren. Uitsluitend in dat verband en met dit doel worden cliëntgegevens verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens van de Opdrachtgever worden nooit gedeeld met derden, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  Legato Advocaten verwerkt persoonsgegevens volgens de geldende wettelijke en deontologische voorschriften.

5. Uw persoonsgegevens worden door Legato Advocaten bewaard gedurende een termijn van tien jaar die ingaat vanaf het einde van de Overeenkomst (wettelijke verjaringstermijn). De Opdrachtgever kan inzage krijgen in zijn persoonsgegevens en de verbetering ervan vragen via e-mail aan info@legato-advocaten.be. De Opdrachtgever heeft ook het recht om de verwerking van bepaalde gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, zijn persoonsgegevens te verkrijgen van Legato Advocaten of ze over te dragen aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

6. Onze volledige privacyverklaring is te vinden op https://www.legato-advocaten.be/legal-notice. Indien u vragen, klachten of bemerkingen heeft met betrekking tot uw privacy, kan u contact opnemen met Legato Advocaten of met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

art. 5 - Facturen & betaling

1. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke afspraak, zijn alle facturen zonder aftrek of verrekening betaalbaar op de vervaldag, vermeld op de factuur. Alle betalingen dienen te gebeuren via contante betaling of overschrijving op de bankrekening van de facturerende advocaat,

2. Indien de Opdrachtgever een provisie verschuldigd is en die provisie niet op de rekening van de facturerende advocaat werd betaald vóór de vervaldag, nadat de Opdrachtgever daartoe schriftelijk werd verzocht, heeft Legato Advocaten het recht en de vrije keuze om de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de opdracht te annuleren en zulks zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de Opdrachtgever.

3. Indien een factuur niet (volledig) betaald is op haar vervaldag, zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan 10% per jaar, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% en met een minimum van 40 EUR op het saldo.

4. Klachten in verband met facturen van Legato Advocaten dienen binnen de vijftien dagen schriftelijk te worden overgemaakt, op straffe van niet-ontvankelijkheid.

5. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen van Legato Advocaten van rechtswege en onmiddellijk opeisbaar.

 

art. 6 - Contractuele wanprestaties

1. Wanneer de Opdrachtgever zijn verplichtingen tegenover Legato Advocaten niet naleeft, is Legato Advocaten gerechtigd om haar verbintenissen uit hoofde van alle overeenkomsten met de Opdrachtgever op te schorten tot wanneer die laatste zijn contractuele wanprestatie rechtzet, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding aan de Opdrachtgever.

2. Wanneer de Opdrachtgever zijn contractuele wanprestatie niet rechtzet binnen een termijn van vijftien dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand door Legato Advocaten, heeft Legato Advocaten het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden lastens de Opdrachtgever, in welk geval die een forfaitaire schadevergoeding van € 2.500,- aan Legato Advocaten verschuldigd zal zijn.

 

art. 7 - Volmacht

Door het sluiten van de Overeenkomst verleent de Opdrachtgever aan Legato Advocaten een algemene volmacht om alle mogelijke proceshandelingen te stellen namens de Opdrachtgever binnen het voorwerp van de Overeenkomst. Ook verleent de Opdrachtgever daarmee aan Legato Advocaten een bijzondere volmacht om onderhandelingen te voeren, dadingen af te sluiten, afstand van recht of rechtsvordering te doen en aangiftes van schuldvordering in te dienen namens de Opdrachtgever, mits voorafgaand schriftelijk akkoord in die zin van de Opdrachtgever en binnen het voorwerp van de Overeenkomst.

 

art. 8 - Verrekening bij insolventie

In geval van faillissement (of een andere vorm van samenloop of insolventieprocedure) van de Opdrachtgever zal er tussen Legato Advocaten en de Opdrachtgever van rechtswege verrekening plaatsvinden tussen alle wederzijdse opeisbare, liquide en vervangbare vorderingen, voor zover die verrekening niet verboden is door dwingende wetgeving.

 

art. 9 - Intellectuele eigendom

Legato Advocaten is en blijft eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die verbonden zijn aan documenten, brieven, geschriften, artikels, publicaties of andere geschriften die door Legato Advocaten werden opgesteld tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk werd overeengekomen. Tenzij schriftelijk akkoord van Legato Advocaten zijn het gebruik of de verspreiding ervan buiten het doel van de Overeenkomst, verboden.

                       

art. 10 - Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Legato Advocaten is verzekerd tot een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval. Wanneer een schadegeval gedekt wordt door deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Legato Advocaten beperkt tot de bedragen die door de verzekeringsmaatschappij worden uitgekeerd.  Indien het schadegeval niet gedekt is door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van Legato Advocaten zelfs bij zware fout, doch niet bij opzet, beperkt tot een schadevergoeding gelijk aan het ereloon dat door Legato Advocaten aangerekend werd voor de uitvoering van de opdracht die aanleiding gegeven heeft tot de aansprakelijkheid. 

 

art. 11 - Overmacht

De volgende gevallen, indien ze zich voordoen na het sluiten van de Overeenkomst en diens uitvoering verhinderen, worden als overmacht aanzien: staking, lock-out en alle andere omstandigheden onafhankelijk van de wil van Legato Advocaten, zoals o.m. brand, ziekte, monetaire restricties, oproer, tekort aan materiaal, te late leveringen vanwege de leveranciers van Legato Advocaten.

Indien zulke omstandigheden zich voordoen zal de aan Legato Advocaten toegestane tijd voor het nakomen van haar verplichtingen verlengd worden en zal Legato Advocaten niet verantwoordelijk zijn voor de aldus ontstane vertragingen of schade. Indien deze omstandigheden langer dan zes maanden duren, zal iedere partij het recht hebben de Overeenkomst schriftelijk te verbreken, zonder recht op enige schadevergoeding.

 

art. 12 - Consumenten

Wanneer de Opdrachtgever een Consument is, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de wettelijke regels van Boek XIV van het Wetboek van Economisch recht. De algemene voorwaarden worden in dat geval zoveel als mogelijk geïnterpreteerd in overeenstemming met het consumentenrecht. Forfaitaire schadevergoedingen, voorzien in deze algemene voorwaarden, worden in dat geval geacht wederkerig te zijn, zowel in het voordeel van de Consument als in het voordeel van Legato Advocaten.

 

art. 13 - Klachten & betwistingen

1. De relatie tussen de opdrachtgever en Legato Advocaten wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

2. In geval van betwisting, is uitsluitend de rechtbank van Tongeren (België) bevoegd, met dien verstande dat voor geschillen die tot de materiële bevoegdheid van de Vrederechter behoren, uitsluitend het Vredegerecht van Tongeren-Voeren, bevoegd is.

3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden – om welke reden dan ook – ongeldig of nietig zou worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort geldig en van toepassing. Deontologische regels primeren op de algemene voorwaarden.

Privacy-voorwaarden

Raadpleeg de privacy-voorwaarden van onze website

Gebruikersvoorwaarden website

Raadpleeg de gebruikersvoorwaarden van onze website

bottom of page