top of page

Privacybeleid (NL)

1. Toepassingsgebied

 

 • Dit privacybeleid dient in samenhang met onze juridische voorwaarden gelezen, begrepen en toegepast te worden en maakt er bijgevolg onlosmakelijk deel van uit.

 • Door het meedelen van persoonsgegevens aan Legato, door ons te contacteren, door het overmaken van een vraag, klacht of dossier en/of door de instemming met de applicatie van cookies, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en stemt u daarmee in.

2. Welke gegevens verwerken we over u?

Legato verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar professionele activiteiten. Daarbij worden de volgende persoonsgegevens bedoeld:

 • Categorie 1: op basis van cookies: je IP-adres en details over je bezoek op onze website voor analytische doeleinden

 • Categorie 2: via het contactformulier en via het incassoformulier (Legato Collect) op de Website: uw naam en voornaam, de naam van uw bedrijf, uw BTW-nummer, uw adresgegevens, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in vrije invulvelden en via het incassoformulier (Legato Collect) de naam en voornaam van uw debiteur, de hoedanigheid van uw debiteur, het adres van uw debiteur en desgevallend de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer van uw debiteur en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt in vrije invulvelden

 • Categorie 3: Als u ons belt of een e-mail stuurt: uw e-mailadres en/of telefoonnummer alsook de gegevens die u ons zelf bezorgt

 • Categorie 4: Als u ons een vraag of dossier overmaakt: uw facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u ons verstrekt om het dossier te kunnen behandelen of die wij verkrijgen van andere advocaten, een tegenpartij, gerechtsdeurwaarders, notarissen, rechtbanken, de (lokale) Orde van Vlaamse Balies of andere actoren in het kader van het dossier dat we behandelen.

3. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Legato zal uw persoonsgegevens gebruiken voor:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond je expliciete voorafgaande toestemming bij je eerste bezoek aan onze website;

 • Categorie 2 en 3: het kunnen beantwoorden van de vraag die uw heeft gesteld met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming via de website en ons gerechtvaardigd belang bij contact via telefoon of per e-mail;

 • Categorie 2 en 3: direct marketing door Legato met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande cliënten en uw expliciete voorafgaande toestemming als u nog geen cliënt bent bij Legato.  U kan ons op elk moment aangeven dat u niet langer nieuwsbrieven wil ontvangen via de mogelijkheid om uit te schrijven op onze nieuwsbrief of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon;

 • Categorie 4: de levering van de dienst en de facturatie ervan met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom u heeft verzocht of voor het uitvoeren van de diensten waarom onze cliënten hebben verzocht en waarvoor de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is omdat de wet dit vereist of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben in het kader van de uitoefening van onze professionele activiteit als advocaat. 

 

4. Hoe delen we uw gegevens met derden?

 • Wij geven uw gegevens nooit door aan derden voor commerciële redenen. 

 • Wij kunnen desgevallend wel omwille van interne reorganisatie of overdracht van activiteiten uw gegevens doorgeven aan nieuwe entiteiten binnen de advocatenassociatie Legato of aan derden die de continuïteit van onze dienstverlening gebeurlijk zouden garanderen. Legato zal u in zulk geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 • Wij delen uw gegevens vanzelfsprekend wel met derden in het kader van het behandelen van een dossier. Uw gegevens kunnen doorgegeven worden aan rechtbanken, gerechtsdeurwaarders, notarissen, boekhouders, andere advocaten, tegenpartijen, verschillende overheden, onze leveranciers van software of elke andere derde die partij is in of een rol speelt bij jouw dossier. 

 • Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan overheden omwille van specifieke wetgeving die van toepassing is op de advocatuur, zoals bijv. de de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties en de financiering van terrorisme.

 • Wij zorgen bij elke doorgifte aan derden voor de gepaste veiligheidsmaatregelen ten aanzien van jouw persoonsgegevens, onder meer door het afsluiten van verwerkersovereenkomsten waar nodig. 

5. Hoe lang bewaren we uw gegevens?

 

 • Legato bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

 • Alle dossiergegevens moeten om wettelijke redenen nog minstens vijf jaar na afloop van een dossier worden bewaard. Legato bewaart deze dossiergegevens ook daarna nog gedurende vijf jaar omwille van de continuïteit van onze dienstverlening naar onze cliënten toe en om bewijs- en aansprakelijkheidsredenen.

 • Uw facturatiegegevens moeten om wettelijke redenen minstens tien jaar na de laatste factuurdatum worden bewaard. Contactgegevens van cliënten, relaties en contacten worden bewaard zolang Legato een commerciële relatie met hen heeft en tot tien jaar na afloop daarvan, omwille van enerzijds de continuïteit van de dienstverlening en anderzijds de gerechtvaardigde marketingbelangen van Legato.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens?

 

Legato neemt de gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. In geen geval kan Legato echter aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door een derde.

7. Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Legato verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van de persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: "AVG").

 • Overeenkomstig die wetgeving heeft u recht op gratis inzage in de persoonsgegevens die wij over u verwerken en het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken.

 • U heeft ook het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. In bepaalde gevallen, opgesomd in de AVG, kan u ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien u daarvoor gerechtvaardigde redenen heeft die onze rechtsgrond en belangen om uw gegevens te verwerken, overstijgen.

 • U heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven.

 • U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan een nieuwe verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

 • Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u op elk ogenblik het recht om die toestemming weer in te trekken.

 • U kan uw rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar Legato (info@legato-advocaten.be), via het contactformulier op de website (www.legato-advocaten.be) of per post naar Langveldstraat 56, 3570 Alken

 • Bij klachten omtrent ons privacybeleid, het gebruik van onze cookies of het verwerken van uw persoonsgegevens door Legato, kan u contact met opnemen per e-mail (info@legato-advocaten.be) of met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit per post (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL), via e-mail (contact@apd-gba.be) of telefonisch (+32 (0)2 274 48 00).

 

8. Cookies

 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die een Website opslaat op uw computer of mobiel toestel wanneer u die webpagina bezoekt.

 • De Websites gebruiken essentiële cookies, marketing cookies, functionele cookies en analytische cookies om informatie over uw bezoek te verzamelen en te analyseren en om uw ervaring op onze websites te verbeteren. Dit laat ons toe om het verkeer van ons domein te analyseren en om de Legato Websites te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze Websites worden hieronder geïdentificeerd.

 • Essentiële cookies:

  • Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zonder deze cookies werkt de website niet. Daarom worden zij automatisch geplaatst, vanaf het ogenblik dat u de website bezoekt.

  • De volgende essentiële cookies worden op uw computer of mobiel apparaat geïnstalleerd en worden en vervallen na de sessie:

   • een XSRF-TOKEN cookie en  TSxxxxxxxx cookies (waarbij x vervangen is door een willekeurige serie van cijfers en letters), beiden  voor beveiligingsdoeleinden;

   • een hs cookie voor beveiligingsdoeleinden;

   • een _wix_browser_sess cookie om de werking van de website te controleren en problemen op te lossen;

  • De volgende essentiële cookies blijven nog enige tijd na uw sessie geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat:

   • een SSR-caching cookie die na één minuut vervalt en die gebruikt wordt om aan te geven vanaf welk systeem de website werd geopend;

   • een _wixCIDX cookies die na drie maanden vervalt en die wordt gebruikt om de werking van de website te controleren en problemen op te lossen;

   • een consent-policy cookie die na 12 maanden vervalt en wordt gebruikt voor de instellingen van de cookie banner;

   • een bSession cookie die na 30 minuten vervalt en wordt gebruikt om de prestaties van de Website te meten;

   • een fedops.logger.sessionId cookie die na 12 maanden vervalt en wordt gebruikt voor stabiliteit van de Website en om de prestaties ervan te meten;

 • Marketing cookies:

  • Deze cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties bij te houden om een relevantere dienst te bieden en betere advertenties weer te geven die aansluiten bij je interesses. Bij het eerste bezoek aan onze Website, krijgt u de mogelijkheid om zelf te beslissen of u deze cookies inschakelt.

 

 • Functionele cookies:

  • Deze cookies houden informatie bij over uw voorkeuren en keuzes op de website om zo uw ervaring te verbeteren en te personaliseren. Bij het eerste bezoek aan onze Website, krijgt u de mogelijkheid om zelf te beslissen of u deze cookies inschakelt.

  • De volgende functionele cookies blijven nog enige tijd na uw sessie geïnstalleerd op uw computer of mobiel apparaat:

   • een wixLanguage cookie die na 12 maanden vervalt en wordt gebruikt om de taalinstellingen van de Website voor een specifieke gebruiker op te slaan.

 • Analytische cookies:

  • Analytische cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van websitegebruikers en de prestaties van de website. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere analyses uit te voeren.Bij het eerste bezoek aan onze Website, krijgt u de mogelijkheid om zelf te beslissen of u deze cookies inschakelt.

  • De volgende analytische cookies blijven op uw computer of mobiel apparaat geïnstalleerd:

   • een _gid cookie, een Google Analytics cookie die na 24 uur vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden;

   • een _gat cookie, een Google Analytics cookie die na 10 minuten vervalt en die gebruikt wordt om de zoeksnelheid in de richting van de Google Analytics servers te monitoren;

   • een _utma cookie, een Google Analytics cookie die na twee jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers en sessies te onderscheiden en zo statistieken over het websiteverkeer genereert;

   • een _utmt cookie, een Google Analytics cookie die vervalt na 10 minuten en gebruikt wordt om gebruikersverzoeken te verwerken en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;

   • een _utmb cookie, een Google Analytics cookie die na 30 minuten vervalt en gebruikt wordt om nieuwe sessies en bezoeken te bepalen en zo statistieken genereert over het websiteverkeer;

   • een _utmz cookie, een Google Analytics cookie die na zes maanden vervalt en gebruikt wordt om de verkeersbron of campagne vast te leggen zodat kan worden uitgelegd hoe de gebruiker op de website is gekomen;

   • een _utmv cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en gebruikt wordt om op bezoekersniveau aangepaste variabele gegevens op te slaan en zo statistieken te genereren over het websiteverkeer;

   • een _ga cookie, een Google Analytics cookie die na 2 jaar vervalt en die gebruikt wordt om gebruikers te onderscheiden bij het verzamelen van informatie over de volgende paginabezoeken;

 • Het is voor Legato niet mogelijk om een gebruiker persoonlijk te identificeren aan de hand van de cookies op onze Websites omdat er geen persoonlijke informatie of gegevens worden bijgehouden.

 • Voor het gebruik van marketing cookies, de functionele cookies en de analytische cookies zoals hierboven omschreven, is uw persoonlijke toestemming vereist.  U kan de cookies steeds verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Privacy Policy (ENG)1. Scope of application

 • This privacy policy must be read, understood and applied in conjunction with our legal notice and is therefore an integral part of it.

 • By providing Legato with personal information, by contacting us, by submitting a question, complaint or file and/or by agreeing to the use of cookies, you declare that you have read this Privacy Policy and agree to it.


2. What data do we process about you?

Legato processes your personal data as part of its professional activities. This includes the following personal data:

 • Category 1: on the basis of cookies: your IP address and details of your visit to our website for analytical purposes

 • Category 2: via the contact form and via the collection form (Legato Collect) on the Website: your surname and first name, the name of your company, your VAT number, your address details, your e-mail address, your telephone number and any other details you supply to us in freeform fields and via the collection form (Legato Collect): the surname and first name of your debtor, the capacity of your debtor, the address of your debtor and, if applicable, the company name, the e-mail address, the telephone number of your debtor and any other details you supply to us in freeform fields

 • Category 3: If you call us or send us an e-mail: your e-mail address and/or telephone number as well as the data you provide us with yourself

 • Category 4: When you send us an enquiry or file: your billing details and any other personal data you provide us with to handle the file or that we obtain from other lawyers, a counterparty, bailiffs, notaries, courts, the (local) Order of Flemish Bars or other actors in the context of the file we are handling.

 

3. What do we use your data for?

Legato will use your personal data for:

 • Category 1: the maintenance and improvement of our Website and the inclusion of Personal Data in anonymous statistics, from which the identity of specific persons or companies cannot be ascertained, with the legal basis of your explicit, prior consent during your first visit to our Website;

 • Categories 2 and 3: being able to answer the question you have asked with the legal basis of your explicit, prior consent via the website and our legitimate interest in contact by telephone or by e-mail;

 • Categories 2 and 3: direct marketing by Legato with the legal basis being our legitimate interest in respect of existing clients and your explicit prior consent if you are not yet a client of Legato.  You can indicate to us at any time that you no longer wish to receive newsletters by giving us the opportunity to unsubscribe from our newsletter or by contacting us directly by e-mail or telephone;

 • Category 4: the provision of services and their invoicing with the legal basis of executing a contract requested by you or for the provision of services requested by our clients and for which the processing of your personal data is necessary because it is required by law or because we have a legitimate interest in doing so in the context of the exercise of our professional activity as a lawyer.
   

4. How do we share your data with third parties?

 • We never pass on your details to third parties for commercial reasons.

 • If necessary, however, due to internal reorganisation or transfer of activities, we may transfer your data to new entities within the Legato Lawyers' Association or to third parties who can guarantee the continuity of our services. In such a case Legato will always inform you as far in advance as possible, but you will understand that this is not technically or commercially feasible under all circumstances.

 • We do, of course, share your data with third parties in the context of processing a case. Your data may be passed on to courts, bailiffs, notaries, accountants, other lawyers, counterparties, various authorities, our software suppliers or any other third party which is party to or plays a role in your file.

 • Your data may be passed on to authorities because of specific legislation applicable to the legal profession, such as the legislation on combating money laundering and the financing of terrorism.

 • For any transfer to third parties, we ensure the appropriate security measures with respect to your personal data, including the conclusion of processing agreements where necessary.

5. How long do we keep your data?

 • Legato retains your personal data for as long as necessary in view of the purposes of processing.

 • For legal reasons, all file data must be kept for at least five years after a file has been closed. Legato will also keep these file data for five years thereafter to ensure the continuity of our services to our clients and for reasons of proof and liability.

 • For legal reasons, your invoice data must be kept for at least ten years after the last invoice date. Contact details of clients, relations and contacts are retained for as long as Legato has a commercial relationship with them and for ten years after the end of that relationship, in order to guarantee the continuity of services on the one hand and Legato's legitimate marketing interests on the other.

6. How do we secure your data?

Legato takes appropriate measures to secure your personal data. However, in no case can Legato be held liable for any direct or indirect damage resulting from a wrong or illegal use of your personal data by a third party.

7. What are your rights concerning your personal data?

 • Legato processes your personal data in accordance with the applicable data protection regulations, including the General Data Protection Regulation EU 2016/679 of 27 April 2016 (hereinafter "AVG").

 • In accordance with that legislation, you have the right to access, free of charge, the personal data we process about you and the use we make of that personal data;

 • You also have the right to request us to correct, supplement or delete your personal data. In certain cases, listed in the AVG, you can also ask to limit the processing of your personal data.

 • You have the right to oppose the processing of your personal data if you have legitimate reasons to do so that override our legal basis and interests for processing your data.

 • You always have the right to object to the use of your personal data for direct marketing purposes, even without having to provide a reason.

 • You have the right to request your personal data in digital and readable form and/or to have them transferred to a new controller.

 • Insofar as the processing of your personal data is based on your consent, you have the right to withdraw that consent at any time.

 • You can exercise your rights by sending an e-mail to Legato (info@legato-advocaten.be), via the contact form on the website (www.legato-advocaten.be) or by post to Langveldstraat 56, 3570 Alken.

 • For complaints regarding our privacy policy, the use of our cookies or the processing of your personal data by Legato, please contact us by e-mail (info@legato-advocaten.be) or the Belgian Data Protection Authority by mail (Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSELS), by e-mail (contact@apd-gba.be) or by phone (+32 (0)2 274 48 00).

8. Cookies

 • Cookies are small text files that a Website stores on your computer or mobile device when you visit that webpage.

 • The Websites use essential cookies, marketing cookies, functional cookies and analytical cookies to collect and analyse information about your visit and to improve your experience on our websites. This allows us to analyze the traffic of our domain and improve the Legato Websites. Cookies are never used by us for advertising purposes. The cookies used by our Websites are identified below.

 • Essential Cookies:

  • Essential cookies are necessary for the proper functioning of the website and cannot be disabled. Without these cookies, the website would not work. Therefore, they are installed automatically from the moment you visit the website.

  • The following essential cookies are installed on your computer or mobile device and expire after the session:

   • an XSRF cookie and TSxxxx cookies (where x is replaced by a random series of numbers and letters), both for security purposes;

   • an hs cookie for security purposes;

   • a _wix_browser_sess cookie to check the operation of the website and resolve problems;

  • The following essential cookies remain installed on your computer or mobile device for some time after your session:

   • an SSR caching cookie which expires after one minute and is used to indicate from which system the website was accessed;

   • a _wixCIDX cookie which expires after three months and is used to check the functioning of the website and resolve problems;

   • a consent-policy cookie that expires after 12 months and is used for the settings of the cookie banner;

   • a bSession cookie which expires after 30 minutes and is used to measure the performance of the Website;

   • a fedops.logger.sessionId cookie which expires after 12 months and is used for stability of the Website and to measure its performance;

 

 • Marketing cookies:

  • These cookies are used to track the effectiveness of advertisements to provide a more relevant service and display better advertisements that match your interests. On your first visit to our Website, you will be given the opportunity to decide whether to enable these cookies.

 

 • Functional cookies:

  • These cookies track information about your preferences and choices on the Website in order to improve and personalise your experience. Upon your first visit to our Website, you will be given the opportunity to decide whether to enable these cookies.

  • The following functional cookies remain installed on your computer or mobile device for some time after your session:

   • a wixLanguage cookie that expires after 12 months and is used to store the language settings of the Website for a specific user.

 

 • Analytical cookies:

  • Analytical cookies collect information about the browsing behaviour of website users and the performance of the website. They help us to understand how visitors interact with our website, detect errors and perform better analyses. When visiting our Website for the first time, you get the opportunity to decide whether to enable these cookies.

  • The following analytical cookies will remain installed on your computer or mobile device:

   • a _gid cookie, a Google Analytics cookie that expires after 24 hours and is used to distinguish users;

   • a _gat cookie, a Google Analytics cookie that expires after 10 minutes and that is used to monitor the search speed towards the Google Analytics servers;

   • a _utma cookie, a Google Analytics cookie that expires after two years and that is used to distinguish users and sessions, thereby generating statistics on website traffic

   • a _utmt cookie, a Google Analytics cookie that expires after 10 minutes and is used to process user requests and thus generate statistics on website traffic

   • a _utmb cookie, a Google Analytics cookie that expires after 30 minutes and is used to determine new sessions and visits, generating statistics on website traffic

   • a _utmz cookie, a Google Analytics cookie that expires after six months and is used to record the traffic source or campaign in order to explain how the user arrived at the website;

   • a _utmv cookie, a Google Analytics cookie that expires after 2 years and is used to store visitor-tailored variable data in order to generate statistics about website traffic

   • a _ga cookie, a Google Analytics cookie which expires after 2 years and which is used to distinguish users when collecting information about subsequent page visits;

 

 • It is not possible for Legato to personally identify a user from the cookies on our Websites because no personal information or data is recorded.

 • The use of marketing cookies, functional cookies and analytical cookies as described above requires your personal consent.  You can always delete cookies via the settings of your web browser.

bottom of page